(Будућност је већ почела)

Влада РС, односно ресорно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, на основу усвојене „Стратегије развоја противградне заштите РС” поставило је циљ да модернизује и прошири систем противградне заштите на цјелокупно подручје Републике Српске. На основу наведене Стратегије израђени су Идејни пројекат и Елаборат, Пројекта „Успостављања техничко метеоролошког сервиса и модернизација система противградне заштите Републике Српске” који представљају најважније докуметне за настанак овог великог Пројекта.

Радарска покривеност РС са два метеоролошка радара, домета 200 километара

Пројекат предвиђа набавку два нова метеоролошка радара, који би били монтирани на Борју и Јахорини, изградњу Центра за прикупљање, асимилацију и дистрибуцију података, изградњу још два Оперативна центра те аутоматизацију крајњих тачака, односно противградних станица. Са два метеоролошка радара, на наведеним локацијама, била би обезбјеђена квалитетна радарска покривеност цијеле РС, односно БиХ. Поред постојећег Регионалног противградног центра у Новој Тополи, пројектом су предвиђени и оперативни центри у Бијељини и Требињу, са којих би се руководило радом аутоматских противградних станица.

Укупан број аутоматских противградних станица (АПГС), пројектом предвиђен за изградњу, јесте 346, од чега су: „I“ реда (са аутоматским лансером противградних ракета) 231 станица, „II“ реда (са аутоматским приземним генератором) 63 станице и „III“ реда (са аутоматском метеоролошком станицом) 52 станице.

Аутоматски противградни лансери дозвољавају складиштење већег броја противградних ракета (9 до 16 комада), различитих по врсти и типу. Овим се обезбјеђује бар троструко већа конкурентност произвођача ракета на тендерима, пад цијене ракета и повећање квалитета производа. Такође је могуће увођење прецизнијих, поузданијих и еколошки чистијих ракета новијих генерација, са динамичким ударом, ракетним мотором на бази композитног горива и са сопственом лансирном цијеви. Употребом ракета мањег домета постиже се ефикасније засијавање у прољетним и јесењим мјесецима када је висина изотерми знатно нижа. Рад мреже аутоматских приземних генератора додатно осигурава континуирано дјеловање на све потенцијално градоносне облачне процесе, јер се на овај начин засијава простор у којем би се могли одвијати градоносни процеси који су најављени прогностичким материјалима.

Аутоматска противградна станица Бакинци
Аутоматски противградни лансер припремљен за дејство

Један од најбитнијих сегмената Пројекта јесте и изградња Центра за прикупљање, асимилацију и дистрибуцију података, чији се главни циљ односи на обједињавање свих доступних метеоролошких и других потребних података (мрежа метео станица, радарски систем, сателити, ГПС систем за локацију пражњења, итд). Рад овог Центра ће имати за резултат квалитетнији и бржи приступ одређеним информацијама које ће у оквиру његовог рада бити прикупљене, обрађене и дистрибуиране заинтересованим службама. Главни задаци су благовремено упозорење на екстреме временске услове службе за противградну заштиту у Републици Српској, као и правовремено давање неопходних информација за акције у ванредним ситуацијама.

Регионални противградни центар у Новој Тополи (Општина Градишка)

Циљ модернизације система противградне заштите Републике Српске је инплементација нових техничких рјешења, која ће омогућити адекватан одговор на захтјеве глобалних климатских промјена. Систем противградне заштите Републике Српске ће се у будућности развијати као отворен систем који омогућава повезивања са другим ситемима у Републици Српској са циљем међусобне размјене информација, те стављања на располагање метеоролошких продуката другим корисницима као што су: Републички хидрометеоролошки завод РС, Републичка управа цивилне заштите, Електропривреда РС, ЈУ „Воде РС“, Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу и институције и организације из области: науке, саобраћаја и телекомуникација. 
Од 2012. године кренуло се у пројекат „Успостављање техничко метеоролошког сервиса и модернизација система противградне заштите Републике Српске”. Укупна вриједност Пројекта је око 25 милиона КМ, а исти би требао бити реализован 3 фазе, у складу са Закључком и Одлуком са 34. сједнице Владе РС од 30.10.2013. године којим се усваја начин финансирања и реализације самог Пројекта. Пројектом ће бити обухваћене све 63 локалне управе Републике Српске. Почетком 2014. године, након свих законски предвиђених процедура, обезбјеђена су иницијална средства за практично отпочињање радова на реализацији Пројекта. Јавно предузеће „Противграда превентива Републике Српске“ а.д. Градишка, организује оперативно спровођење сузбијања града на прекривеној територији, а реализацијом Пројекта ће ова услуга бити значајно подигнута на виши и модернији ниво. Имајући у виду улогу пољопривреде, као једне од најзначајнијих привредних грана Републике Српске модернизација система противградне заштите посебно је важна за постизање веће ефикасности услуга, коју пружа ово Предузеће у циљу заштите не само пољопривредне производње, него и осталих материјалних добара. Такође, резултати пројекта морају смањити деградацију животне средине и повећати безбједност људи ангажованих у акцијама ванредних ситуација као што су поплаве, пожари, бујице, клизишта, али и путем благовремених прогноза опасних појава пружити подршку за ублажавање негативних ефеката природних катастрофа и катастрофа изазваних од стране човјека, затим подршку у доношењу оперативних одлука, нарочито у ванредним ситуацијама.
Дана 08.10.2014. године званично су обиљежни почетци радова на Пројекту. На локалитету Борја-Теслић започети су радови на изградњи темеља, односно грађевински радови на изградњи радарског центра. На локацији Регионалног противградног центра у Новој Тополи, до краја 2014. године је монтиран антенски стуб, висине 24 метра, за потребе везе и преноса података са станицама на терену а у току 2015. године је завршена и реконструкција објекта у којој ће бити формиран Главни оперативни центар и Центар за прикупљање, асимилацију и дистрибуцију података.
У току 2014. и 2015. године у цјелости су ријешени имовинско-правни односи локација које су предвиђене за радарске центре, метеоролошких радара а до краја 2015. године су завршени сви грађевински радови на објекту радарског центра на Борју. Те исте 2015. године су од произвођача „Enterprise Electronics “ из САД набављена два модерна метеоролошка радара „ДWСР-3501Ц“, осматрачког домета од 220 километара.

Aпаратурa радара „DWSR-3501C“

У циљу правилне примјене новог Пројекта по његовом завршетку, током 2015. године је, на институту за метеорологију из Београда, завршена нова методологија противградне зашитите, којом треба да се повећава ефикасност и економичност заштите од града у РС, а поред ове, прибављена је и методологија вишенамјеског кориштења радарских и других продуката за потребе осталих корисника.

Новоизграђени радарски центар на Борју
Радарска слика радара „DWSR-3501C“ у софтверу „EDGE“

ИЗВОРИ:
Идејни пројекат и Елаборат Пројекта „Успостављање техничко метеоролошког сервиса и модернизација система противградне заштите Републике Српске”