Назив: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” а.д. Градишка;

Адреса: Ул. Козарских бригада бб Градишка;

Регистар: Окружни привредни суд Бања Лука-Рјешење број 057-0-Рег-11-00-1345;

ЈИБ: 4401041350007 ;

Жиро рачун:555-007-00022893-60, Нова банка а.д.Бања Лука;

Контакт:

тел.(+387)51/813-167;

факс.51/825-262;

директор 051/825-260;

Интернет страница: www.pgprs-info.com

е-пошта: meteo@teol.net

Сертификат: „Managment Sistem standard ISO 9001:2008 Certificate No 38735000762000“